SƯU TẦM VIỆC LÀM - HỘI KHỞI NGHIỆP

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

SƯU TẦM VIỆC LÀM

https://mywork.com.vn/tuyen-dung/viec-lam/1100313/nhan-vien-ban-hang-sales.html
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/viec-lam/1261357/nhan-vien-kinh-doanh.html
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/viec-lam/1260989/viec-lam-them-danh-cho-nvvp-ldpt-7-8-tr-thang.html
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/viec-lam/1219775/nhan-vien-tuyen-dung-kinh-doanh-ct.html
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/viec-lam/1234037/nhan-vie-tu-van-va-ban-hang.html
https://mywork.com.vn/tuyen-dung/viec-lam/1207554/nhan-vien-ban-hang.html   [v]- cbhs

https://jobs.jobstreet.vn/vi/job/marketing-thi-truong-can-tho-596237?utm_campaign=jobstreetP1&utm_medium=jora_sponsored&utm_source=jobstreetvn  [v]- cbhshttps://www.jobstreet.vn/vi%E1%BB%87c/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-nh%C3%A2n-3421da03c868e3b0f47e6dcd685bff62?from_url=https%3A%2F%2Fwww.jobstreet.vn%2Fj%3Fgclid%3DCj0KCQiAxZPgBRCmARIsAOrTHSZM0sYBYqnNMIPI9pPYInT0iqGr8Vn5lHYTLnxRlVbN6fJAMxyUenMaAkFVEALw_wcB%26l%3DC%25E1%25BA%25A7n%2BTh%25C6%25A1%26p%3D8%26q%3D%26surl%3D0%26tk%3DNaHUuqNmQFDvIOlQ2Zes-Iav4ThKPzPgDQbHIoxzX%26utm_campaign%3Dkeyword%26utm_medium%3Dcpc%26utm_source%3Dgoogle&sl=C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&sol_srt=63f79e97-0f94-4ae0-a267-cab343c5f409&sp=serp&sponsored=false&sq=&sr=79&tk=NaHUuqNmQFDvIOlQ2Zes-tS6Zy7k8QDHSuO5vB6Sb

https://jobs.jobstreet.vn/vi/job/nhan-vien-tu-van-kinh-doanh-can-tho-592483?utm_campaign=jobstreetP1&utm_medium=jora_sponsored&utm_source=jobstreetvn


https://www.jobstreet.vn/vi%E1%BB%87c/Nh%C3%A2n-Vi%C3%AAn-Kinh-Doanh-501235d4fee1a7bdf891892e5ff0ba91?from_url=https%3A%2F%2Fwww.jobstreet.vn%2Fj%3Fgclid%3DCj0KCQiAxZPgBRCmARIsAOrTHSZM0sYBYqnNMIPI9pPYInT0iqGr8Vn5lHYTLnxRlVbN6fJAMxyUenMaAkFVEALw_wcB%26l%3DC%25E1%25BA%25A7n%2BTh%25C6%25A1%26p%3D14%26q%3D%26surl%3D0%26tk%3DNaHUuqNmQFDvIOlQ2Zes-iI4bF3CzMPXSR_u4y7lw%26utm_campaign%3Dkeyword%26utm_medium%3Dcpc%26utm_source%3Dgoogle&sl=C%E1%BA%A7n+Th%C6%A1&sol_srt=8627f850-c56d-4bd7-b330-a9cc8628eb2b&sp=serp&sponsored=false&sq=&sr=140&tk=NaHUuqNmQFDvIOlQ2Zes-oQG_p6z7ER1fEA74huHj

http://www.mekongworks.vn/job/nhan-vien-kinh-doanh-69/https://referrer.cvreferral.com/dashboard [CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN DỤNG]


Không có nhận xét nào: